Cookies op onze website

Wij gebruiken cookies om u een zo goed mogelijk bezoek aan en gebruik van onze site te geven. Door onze website te gebruiken dan wel door dit bericht te sluiten, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies> Onze cookies toegelicht>

Accepteer

Download onze Algemene voorwaarden in PDF

Algemene leveringsvoorwaarden Office Depot International BVBA

Volgende verkoopvoorwaarden zijn steeds van toepassing bij de verkoop van goederen en/of diensten door Office Depot International BVBA (hierna Office Depot) en de koper verklaart deze te kennen en te aanvaarden. Enige afwijking van deze verkoopvoorwaarden moet uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard door Office Depot.

1. PRIJS

Onze prijzen en enige andere verkoopmodaliteiten worden enkel ter titel van inlichting gegeven. Alle voorstellen en offerten zijn enkel ter informatie en mogen in geen enkel geval als definitief beschouwd worden. De factuurprijs van de te leveren goederen en diensten is gelijk aan de prijs geldend op de orderdatum. Office Depot is er echter toe gerechtigd de prijs te verhogen tot de prijs geldend op datum van levering overeenkomstig de prijslijsten van Office Depot. Indien als gevolg hiervan de tussen partijen overeengekomen prijs met meer dan 5% wordt verhoogd, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

2. LEVERINGEN

Het minimum bedrag bij een bestelling bedraagt € 49,95 excl. B.T.W. Wanneer het bedrag van de bestelling minder is dan € 49,95, zullen er automatisch verzendingskosten van € 7,50 op de factuur aangerekend worden. In geval van bestellingen van producten buiten catalogus, drukwerken of speciale bestellingen van producten die Office Depot niet in stock heeft, bedraagt het minimum bedrag van een bestelling € 75 excl. B.T.W of, indien de minimumbestelling die Office Depot dient te plaatsen bij haar leverancier tot een hogere prijs leidt, deze hogere prijs.Wanneer het bedrag van de bestelling minder is dan € 75, zullen er automatisch administratieve kosten ten bedrage van € 13 op de factuur aangerekend worden. Transport van de goederen gebeurt steeds op risico van de bestemmeling, zelfs indien de levering franco gebeurt. Leveringstermijnen worden enkel bij benadering gegeven en zonder garantie. Vertraging of tijdelijke onmogelijkheid van levering geeft de koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of nietnaleving van zijn verbintenissen. Bij excessieve overschrijding van de leveringstermijn, zal Office Depot de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zal de koper desgevallend het recht hebben om de overeenkomst te beëindigen, zonder dat dit evenwel aanleiding kan geven tot schadevergoeding.

3. OVERMACHT

In geval van overmacht, heeft Office Depot het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de koper. Voor de toepassing van dit artikel wordt, onder meer zonder hiertoe beperkt te zijn, een vertraging in de levering van de betrokken producten aan Office Depot als gevolg van een overmacht in hoofde van haar gewoonlijke leverancier als overmacht in hoofde van Office Depot beschouwd.

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen, of nog te leveren goederen blijven eigendom van Office Depot tot het volledige bedrag van de factuur betaald is en heeft Office Depot het recht om de onbetaalde goederen onmiddellijk terug te nemen. Indien de koper zijn betalingen heeft opgeschort, in staking van betaling is, failliet wordt verklaard of zich in een situatie van faling bevindt, heeft Office Depot het recht om de levering van de goederen tegen te houden overeenkomstig de bepalingen van gemeen recht en zonder dat de koper aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

5. SPECIALE FABRICATIE – DRUKWERKEN – PRODUCTEN BUITEN CATALOGUS

Iedere bestelling van producten buiten catalogus, drukwerken of speciale bestellingen van producten die Office Depot niet in stock heeft, vereisen een handtekening van de klant. In geval van annulering door de klant van dergelijke bestelling, zal een forfaitaire vergoeding van 30% van de prijs aangerekend worden.

6. TERUGNAME

Office Depot aanvaardt enkel een terugname van bestellingen na overleg met de afdeling Customer Service van Office Depot en onder voorwaarde dat de koper de aangegeven instructies naleeft die op de achterzijde van de pakbon staan en bij goederen meegezonden wordt. Elk verzoek tot terugname van computer supplies of elektrisch materieel zal het voorwerp uitmaken van een voorafgaande technische studie. In geval van fout van de klant, behoudt Office Depot zich het recht voor om voor de teruggenomen artikelen een bedrag van € 12 te factureren per retour. Er wordt geen terugname aanvaard van niet gestockeerde goederen die het voorwerp hebben uitgemaakt van specifieke leveringen, drukwerken, producten buiten catalogus en materialen geleverd worden in kit of te monteren zijn.

7. KLACHTEN

Klachten met betrekking tot direct waarneembare gebreken dienen binnen 8 werkdagen na de aflevering van de bestellingen c.q. na het verrichten van de betreffende diensten door de koper aan Office Depot schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien (elektrische) apparatuur in het geheel niet functioneert ("dead on arrival"), moet de koper dit binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Office Depot te melden. Klachten worden enkel aanvaard door Office Depot voor zover de betrokken zaken nog niet in gebruik zijn genomen door de koper. Bij gebreke aan enige klachtmelding binnen voornoemde termijnen worden de bestellingen geacht aanvaard te zijn door de koper. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 6, heeft de koper in geval van een klacht uitsluitend het recht op teruggave en vervanging van de zaak, herstel van de zaak of aanvulling van het tekort. Indien de koper na aanvaarding overeenkomstig het voorgaande lid een gebrek ontdekt dat onmogelijkerwijs voor het verstrijken van de aanvaardingstermijn kon worden vastgesteld, dient de koper dit onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan Office Depot te melden. In dergelijk geval heeft de koper enkel recht op herstel van de zaak of aanvulling van het tekort, met uitsluiting van iedere aanvullende schadevergoeding. Klachten die betrekking hebben op zaken waarvan levering meer dan 12 maanden voor de datum van de klacht heeft plaatsgevonden, worden niet aanvaard door Office Depot.

8. AANSPRAKELIJKHEID

Niettegenstaande de bepalingen van artikel 7 zal de aansprakelijkheid van Office Depot voor enig gebrek in de door haar geleverde zaken die Office Depot van toeleveranciers aankoopt nooit ruimer zijn dan de garantie waarop Office Depot zich ten aanzien van deze toeleverancier kan beroepen. In geen geval kan Office Depot aansprakelijk worden gehouden voor een gebrek in de door haar geleverde zaken die is veroorzaakt door het onjuist of oneigenlijk gebruik of gebrekkig onderhoud van deze zaken door de koper. Behoudens in geval van haar bedrog of opzet kan Office Depot evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor schade of ongevallen veroorzaakt door de producten die zij verdeelt, alsmede voor alle abnormale voorvallen die zouden voortvloeien uit hun gebrek. 

9. BETALING 

Behoudens bijzondere vermelding op de factuur, zijn de goederen bij de levering contant betaalbaar op de zetel van Office Depot. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 Wet Betalingsachterstand + 3% en die minimum 12% zal bedragen en een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten, van 10% en die minimum € 50 per factuur zal bedragen. Als datum van betaling geldt de datum waarop het bedrag op de bank- of girorekening van Office Depot wordt gecrediteerd. Betwistingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst geven de koper niet het recht de betaling op te schorten. 

10. GESCHILLEN

Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. Bij betwistingen en geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Mechelen bevoegd.

11. WAT IS DE RECUPEL-BIJDRAGE

De Recupel-bijdrage is het bedrag dat u betaalt bij de aanschaf van een nieuw elektrisch en elektronisch apparaat. Klik hier voor de Recupel tarieven.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN OFFICE DEPOT BVBA.

Welkom bij deze Viking Internet Site (hierna: de "Site") in het World Wide Web. Gelieve deze Site met Gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze Site en alle transacties met Viking, door te lezen. Zodra u browst,deze Site bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet met deze voorwaarden akkoord bent, maakt u dan geen verder gebruik van deze Site.

TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

Office Depot International BVBA beheert en onderhoudt deze Site vanuit haar kantoren in Puurs (België) en Venlo (Nederland). Op (het gebruik van) deze Site en alle transacties met Viking, als onderdeel van Office Depot International BVBA, is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, ook die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter te Brussel. Indien u hiermee niet akkoord gaat, maakt u dan a.u.b. geen verder gebruik van deze Site. Als u vanuit een ander land deze Site bezoekt, doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende lokale regelgeving. Met uitzondering van de historische informatie die op deze Site is vermeld, heeft de verstrekte bedrijfsmatige en overige informatie veelal betrekking op de toekomst. Deze informatie kan derhalve onzekerheden bevatten.

EIGENAAR EN GEBRUIKSRESTRICTIES

De informatie op deze Site, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto’s, videoclips, geschriften en andere opgenomen materialen (hierna gezamenlijk aangeduid als "inhoud"), zijn auteursrechtelijk beschermd c.q. betreffen handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en zijn in beheer van of gelicencieerd aan Office Depot International BVBA, haar moedermaatschappij, zuster- of dochterbedrijven of filialen (hierna gezamenlijk aan te duiden als "Viking") of zijn eigendom van andere eigenaren/rechthebbenden. De naam “Viking” alsook het Viking logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Viking. Het is toegestaan om gedeelten van deze Site te tonen, kopiëren, distribueren, downloaden en in hard copy te printen teneinde: (1) een bestelling bij Viking te plaatsen, of (2) gebruik te maken van deze Site als bron van inkoopinformatie, echter uitsluitend indien en voorzover u de Site niet wijzigt en u alle (auteursrechtelijke) voorbehouden die in deze Site zijn opgenomen respecteert en in de tekst handhaaft. Behalve in verband met inkoop en bestellingen van artikelen mag niets van de inhoud van deze Site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Viking of de betreffende (auteurs)rechthebbende. Let erop dat de hier verleende toestemming onmiddellijk en automatisch vervalt indien u in strijd handelt met een van de op deze Site genoemde Gebruiksvoorwaarden of overige bepalingen. Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van deze Site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of heruitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven kan een inbreuk op (auteurs)rechten of merkrechten van Viking opleveren en is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Viking, ten strengste verboden.

INHOUD VAN DE SITE

Viking stelt deze Site ter beschikking teneinde haar klanten een indruk te geven van de kantoorartikelen in haar assortiment. Viking streeft er naar de informatie op deze Site zo actueel mogelijk te houden maar kan niet garanderen dat de informatie op deze Site steeds volledig, juist of actueel is. Teneinde u van de meest actuele informatie te kunnen voorzien zal Viking de informatie op deze Site omtrent producten en diensten van tijd tot tijd aanpassen. Viking geeft geen garanties met betrekking tot de samenstelling, bruikbaarheid en specifieke toepassingsmogelijkheden van de artikelen. Voor vragen op dit gebied kunt u telefonisch, per brief of per Email contact opnemen met Viking. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk verder van dienst zijn. Aan de op deze Site gepubliceerde informatie kan geen enkele garantie omtrent de aangeboden artikelen worden ontleend. Viking behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen in de gehanteerde prijzen en voorraad door te voeren.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Viking is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang dan ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de inhoud van en het gebruik (in welke zin ook) van (gegevens op) deze Site. Viking is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard (letsel-, zaaks- of gevolgschade, zoals bedrijfsschade e.d.) en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de aanschaf, de aflevering, het gebruik c.q. het niet of niet-deugdelijk functioneren van de bij Viking bestelde artikelen, zulks met uitzondering van hetgeen hierna is vermeld onder “Twee jaar garantie”.

OVER ONZE PRIJZEN

De prijzen waarmee op deze Site geadverteerd wordt gelden alleen voor Internetbestellingen. De prijzen van sommige artikelen kunnen verschillen met de prijzen die staan aangegeven in de Viking catalogi. In sommige Viking catalogi kunnen prijzen en voorradigheid zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. De „catalogusprijzen“ die op deze Site zijn aangegeven, zijn de door de fabrikanten geadviseerde verkoopprijzen. Deze zijn indicatief en hoeven niet overeen te komen met de gehanteerde verkoopprijzen in uw omgeving. Iedere verwijzing naar „besparingen“ op deze Site geeft het gemiddelde bespaarde bedrag aan, berekend op basis van de „catalogusprijs“. Uw uiteindelijke besparing hangt af van de gekochte artikelen en de transactiedatum. Wij behouden ons het recht voor om verkoop te beperken, waaronder begrepen het recht om verkoop aan wederverkopers c.q. handelaren te verbieden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele typografische of fotografische fouten.

OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE DOOR U TER BESCHIKKING GESTELDE INFORMATIE

U gaat ermee akkoord dat alle gegevens, informatie en opmerkingen die u naar deze Site stuurt of op andere wijze aan Viking ter beschikking stelt eigendom van Viking worden en blijven. Bovendien verklaart u zich akkoord met het feit dat het u verboden is, naar of van deze Site illegaal, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, opruiend, pornografisch of profaan materiaal of ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot wettelijke burgerlijk- of strafrechtelijke aansprakelijkheid te verzenden. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en strekking van alle opmerkingen die u maakt.

HERZIENING VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Viking, onderdeel van Office Depot International BVBA is te allen tijde gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden van deze Site aan te passen of te herzien. Indien een of meerdere van de in deze Site genoemde voorwaarden niet of niet geheel uitvoerbaar blijken, het overige gedeelte van de voorwaarden c.q. de overige voorwaarden van deze Site onverminderd van kracht blijven. Door gebruik te maken van deze Site accepteert u alle wijzigingen en herzieningen. Van eventuele wijzigingen in de op u van toepassing zijn de voorwaarden kunt u kennis nemen door deze Site regelmatig op te roepen.

FEEDBACK/OPMERKINGINGEN

Momenteel bieden we geen alternatieve beslechting van geschillen (ADR) door middel van dergelijke ADR-aanbieders.  Ons doel is om elke klacht efficiënt en professioneel via onze eigen klantenservice op te lossen en, indien nodig, via het kantoor van onze Managing Director.  Klik hier om te zien hoe u een klacht indient.